Om kwaliteit te garanderen en aan te tonen hebben wij de hier onderstaande certificaten in ontvangst mogen nemen. Voor veel bedrijven is dit een “must have” en particulieren een “pre”.

   

  VCA

  VGM Checklist Aanemers

  VGM Checklist Aanemers


  VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

   

  VIAG VOP

  Veiligheidsinstructie aardgas / Voldoend Onderricht Persoon

  Veiligheidsinstructie aardgas / Voldoend Onderricht Persoon

  De VIAG (Veiligheidsinstructies Aardgas) is verplicht voor uitvoerende medewerkers van energie- en infrabedrijven die werken met gastechnische installaties (hoogspanning, middenspanning en laagspanning).
  Een VOP (Voldoende Onderricht Persoon) Laagspanning mag werkzaamheden van beperkte omvang en risico aan elektrische installaties uitvoeren. Voorafgaand aan de werkzaamheden ontvangt u als deelnemer instructies van een vakbekwaam persoon. De VOP is daardoor in staat om gevaren te voorkomen die door elektriciteit worden veroorzaakt.

   

  Bodemsanering

  Bodemsaneringskeuring CROW klasse A & B

  Bodemsaneringskeuring CROW klasse A & B

  De bodemsaneringskeuring is het arbeidsgezondheidskundig onderzoek van werknemers die werkzaamheden verrichten in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water o.a. in het kader van bodemsanering. Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek is gericht op een vroegtijdige ontdekking van mogelijke gezondheidsschade en tevens gericht op de beoordeling van de geschiktheid voor deze werkzaamheden.

   

  Veilig werken langs het spoor

  Veilig werken langs het spoor

  Veilig werken langs het spoor

  Veilig werken langs het spoor is een certificeringmethode, waarmee u kunt aantonen aan uw werkgever en/of opdrachtgever dat u op een verantwoorde manier uw werkzaamheden langs het spoor uitvoert.

   

  Veilig werken met AC leiding

  Veilig werken met AC leiding

  Veilig werken met AC leiding

  Het werken aan een leiding van asbestcement vraagt wel om bepaalde voorzorgsmaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het gecertificeerd zijn om met asbestcement te werken, het volgen van wettelijk verplichte praktijkopleidingen en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Denk bij dat laatste aan een wegwerpoverall, handschoenen, laarzen en adembescherming. De leidingdelen moeten we luchtdicht in kunststofafvalzakken met asbeststickers verpakken en in een specifieke AC-container deponeren.

   

  Hygiënisch werken in de waterdistributie

  Hygiënisch werken in de waterdistributie

  Hygiënisch werken in de waterdistributie

  Bij het transport van drinkwater van zuiveringsstation naar de consument verblijft het water in het distributienet van het drinkwaterbedrijf. Tijdens dit verblijf bestaat het risico dat het water besmet raakt met al dan niet ziekteverwekkende micro-organismen, aangezien het leidingnet niet altijd hermetisch gesloten blijft. Besmettingen kunnen veroorzaakt worden door lekkages, via brandkranen, tijdens reparaties of bij aanleg van nieuwe leidingen. Door hygiënisch te werken proberen de waterbedrijven deze besmettingen te vermijden en daarmee het ontstaan van ziektegevallen onder hun klanten te voorkomen.

   

  Veilig werken langs de weg CROW96B

  Veilig werken langs de weg CROW96B

  Veilig werken langs de weg CROW96B

  Het werken op en langs wegen brengt risico’s met zich mee voor zowel de weggebruiker als de wegwerker. Om het veiligheidsniveau acceptabel te houden, worden verkeersmaatregelen getroffen en kan de wegwerker veilig werken langs de weg. Wegwerkers die bij hun werkzaamheden in de openbare ruimte (niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom) te maken hebben met wegafzettingen en de regelgeving daarvan dienen de cursus veilig werken langs de weg te volgen.

   

  Groot en klein grondverzet basis

  Groot en klein grondverzet basis

  Groot en klein grondverzet basis

  Deze training is bedoeld voor degenen die zich de basis bediening van een minigraver en mini wiellader zich eigen wil maken. Het werken met deze machines is niet zonder gevaar. Deze machines zijn snel en erg wendbaar. Ook bestaat het gevaar op het raken van ondergrondse obstakels, zoals kabels of leidingen. Daarom is het belangrijk deze machines veilig en gecontroleerd te leren bedienen en de vaardigheden van het uitvoeren van eenvoudig grondverzettechnieken met deze machines te willen aanleren.

   

  Levens reddend handelen en kleine blusmiddelen

  Levens reddend handelen en kleine blusmiddelen

  Levens reddend handelen en kleine blusmiddelen

  Er kan altijd iets gebeuren. We hebben nu eenmaal niet alles in de hand. Goed getrainde hulpverleners kunnen tijdens een calamiteit het verschil maken. Soms zelfs tussen leven en dood! Naast het levensreddend handelen, is behendigheid met kleine blusmiddelen ook noodzakelijk. Er zijn veel bedrijven en instellingen waar een beginnende brand tot enorme gevolg
  schade kan leiden. Vaak vinden directies dat binnen hun organisatie niet alleen de
  BHV’ers een beginnende brand moeten kunnen blussen, maar dat iedereen dat moet
  kunnen.

   

  Trekker, auto, aanhanger & vrachtwagen

  Trekker, auto, aanhanger & vrachtwagen

  Trekker, auto, aanhanger & vrachtwagen

  Rijbewijs T – Trekkerrijbewijs.
  Rijbewijs B – personenauto.
  Rijbewijs BE (en rijbewijs B+ code 96) – personenauto met aanhangwagen.
  Rijbewijs C – vrachtwagen.